Ogólne warunki zakupu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze warunki zakupu dotyczą każdego zamówienia lub programu zamówień i obowiązują we wszystkich kontaktach handlowych miedzy Segepo-Refa i jej dostawcami.

2. Otrzymanie dostawy nie oznacza akceptacji warunków sprzedaży dostawcy.

3. Segepo-Refa zobowiązuje się dokonać zakupu zamówionego towaru tylko jeśli dostawca akceptuje w całości Warunki Zakupu Segepo-Refa

ZAMÓWIENIA

1. Każde zamówienie oraz jego modyfikacja wymagają formy pisemnej i są edytowane na specjalnym modelu zamówienia.

2. Segepo-Refa zastrzega sobie prawo do modyfikacji ilości i terminów podanych na zamówieniu na każdym etapie jego realizacji.

3. Dostawca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia przyjęcia naszego zamówienia w terminie 48h od daty jego otrzymania.

4. Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych Warunków Zakupu pomimo każdej innej informacji sprzecznej, widniejącej w warunkach dostawcy. W przypadku, gdy dostawca nie potwierdzi przyjęcia zamówienia lub nie zaakceptuje jego warunków, Segepo-Refa rezerwuje sobie prawo rezygnacji ze współpracy z tym dostawcą oraz anulowanie zamówienia w terminie 2 tygodni od daty otrzymania przez dostawcę zamówienia.

5. Wszelkie zastrzeżenia i zmiany dotyczące zamówienia formułowane po zaakceptowaniu zamówienia będą brane pod uwagę tylko za pisemną zgodą uprawnionego pracownika z działu zakupów Segepo-Refa.

6. Każda ewentualna samodzielna zmiana Warunków Zakupu dokonana przez dostawcę, daje prawo naszej firmie do rezygnacji ze współpracy z tym dostawcą.

DOSTAWY

1. Dostawy materiałów są realizowane sukcesywnie w zależności od edytowanych zamówień. Ich terminy sa absolutnie wiążące. Zamówienia są wystawiane tylko i wyłącznie w formie pisemnej przez personel działu zakupów Segepo-Refa.

2. W przypadku przyjęcia przez dostawcę zamówienia od osoby nieuprawnionej, tj. innej niż pracownik działu zakupów Segepo-Refa, nasza firma rezerwuje sobie prawo do zwrotu towaru na koszt dostawcy.

3. Dostawca zobowiązuje się do rygorystycznego przestrzegania terminów i ilości dostaw według dat określonych na zamówieniu. Dostawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Segepo-Refa o wszelkich ewentualnych zmianach ilości i terminów. Brak takiego pisemnego powiadomienia daje prawo Segepo-Refa do anulowania części lub całości umowy/zamówienia. Gdy opóźnienie przekracza 10 dni, Segepo-Refa ma prawo unieważnić całość lub część kontraktu/zamówienia (wyjatek: wpływ i działanie siły wyższej).

4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć ilość towaru określoną w zamówieniu. Niedobór towaru dostawca jest zobowiązany dostarczyć Segepo-Refa w terminie uzgodnionym pisemnie z działem zakupów Segepo-Refa. Nadmiar towaru dostarczony do Segepo-Refa, będzie po uprzednim poinformowaniu dostawcy zwracany, bądź też magazynowany na koszt dostawcy w naszej firmie, lub w przypadku braku miejsca w Segepo-Refa, w wynajętym na koszt dostawcy magazynie zewnętrznym.

5. W przypadku dostarcznia produktów wadliwych, wybrakowanych, nieodpowiednich lub niezgodnych z eurpejskimi normami uzytkowania i bezpieczeństwa, dostawca jest zobowiązany do ich wymiany na swój koszt w terminie 5 dni od otrzymania informacji z Segepo-Refa o niezgodności. Jeśli dostawca nie ma możliwości wymiany wadliwych produktów, Segepo-Refa rezerwuje sobie prawo do:

• zastosowania odpowiednich kar wynikających z dostarczenia produktów niezgodnych oraz do przerzucenia na dostawcę ewentualnych kar narzuconych Segepo-Refa przez jej klientów.

• anulowania reszty zamówienia

• zaopatrzenia się u innego dostawcy

6. Dostawca zobowiazuje się dostarczyć materiały odpowiednio opakowane i oznakowane na adres firmy sprecyzowany na zamówieniu. Do materiału muszą być załączone odpowiednie dokumenty takie jak: faktura z numerem zamówienia, atest materiału i dowód dostawy.

7. Zamówienie uznaje się za zrealizowane w momencie poprawnego dostarczenia, akceptacji jakości i ilości materiałów do miejsca wskazanego na zamówieniu oraz po przekazaniu przez dostawcę wszystkich dokumentów wymaganych przez Segepo-Refa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

1. Dostawca zobowiazuje się do zagwarantowania dostawy materiałów zgodnych ze wszystkimi punktami niniejszych Warunków Zakupu oraz planami i normami sprecyzowanymi na zamówieniu zakupu.

2. Dostawca gwarantuje, że dostarczane przez niego materiały odpowiadają normom użytkowania i bezpieczeństwa, jakie są wymagane na terenie Unii Eurpoejskiej oraz zobowiązuje się do przestrzegania Dyrektywy Europejskiej 2002/95/CE (RoHS).

3. Dostawca ma obowiązek informowania Segepo-Refa o wszelkich wadach, które on sam wykryje w swoich materiałach w celu ograniczenia konsekwencji jakościowych, finansowych oraz zapobiegania ewentualnym opóźnieniom w produkcji.

4. Segepo-Refa rezerwuje sobie prawo kontrolowania meteriałów we wszystkich stadiach zamówienia.

5. Dostawca ma obowiązek stałej kontroli swoich usług i świadczeń. Jest on odpowiedzialny za wszystkie ewentualne wady dostarczonego materiału, w tym wady ukryte. Produkty niezgodne lub wadliwe będą zwracane na koszt i ryzyko dostawcy.

6. W żadnym wypadku kontrola jakości przeprowadzona przez Segepo-Refa przed, w trakcie lub po dostawie, nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności za jakość dostarczonego towaru.

7. Wszystkie dane techniczne, technologiczne (plany, projekty, rysunki, próby techniczne, prototypy, próbki, etc.) traktowane są jako informacje poufne i są przekazywane dostawcy przez Segepo-Refa tylko i wyłącznie w celu wykonania zamówienia. Dostawca zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy i nie ma prawa:

• rozpowszechniania ani udostępniania pod jakimkolwiek pretekstem i w jakikolwiek sposób informacji, danych oraz projektów bez wcześniejszej pisemnej zgody Segepo –Refa

• kopiowania w całości lub części próbek, modeli, planów ani żadnego innego dokumentu dostarczonego mu przez Segepo-Refa

• Dostawca zobowiązuje się do zachowania i ochrony informacji jako poufnych i do strzeżenia ich tajemnicy jak swojej własnej.

8. Za niedostosowanie się do powyższych postanowień dostawca ponosi przed Segepo-Refa pełną odpowiedzialność.

9. Dostawca zobowiazuje się dostarczyć do Segepo-Refa pełną dokumentację swojej firmy: nazwę, rodzaj jednostki prawnej, jej kompletny adres wraz z informacjami bankowymi i numerem podatkowym.

10. Aby rozpocząć współpracę w Segepo-Refa dostawca powinien co najmniej posiadać certyfikat ISO 9001/2000 lub homologację ostatecznego klienta Segepo-Refa, zgodną z wymaganiami normy ISO 16949. Segepo-Refa rekomenduje posiadanie przez dostawcę normy ISO/TS 16949 i ISO14001.

PRZEKAZANIE WŁASNOŚCI I RYZYKA

1. Materiał, który jest obiektem zamówienia staje się własnością Segepo-Refa w momencie jego przyjęcia na magazyn lub, jeśli przekazanie ma miejsce wcześniej, w momencie gdy Segepo-Refa ureguluje 51% wartości produktu.

2. Przejście własności produktów oraz wszelkiego ryzyka związanego z materiałem na Segepo-Refa następuje z chwilą odbioru dostawy przez naszą firmę lub miejsce wyznaczone przez Segepo-Refa. Jeśli dostawa odbywa się na koszt dostawcy, dostawca jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty ryzyka straty lub uszkodzenia materiału, którego własnością staje się Segepo-Refa.

CENA, KONKURENCYJNOŚĆ

Ceny ustalone w zamówieniu są ostateczne i mogą być zmodyfikowane tylko i wyłacznie za oficjalną zgodą dyrekcji SEGEPO-REFA.

1. Ceny są ustalone netto na okres 12 miesięcy , zawierają koszty opakowania i transportu DAP (zgodnie z zasadami Incoterms), chyba że na zamówieniu sprecyzowano inaczej.

2. Ceny dla krajów członkpowskich Unii Europejskiej są ustalane w walucie Euro. Na terenie Polski ceny wyrazane są w PLN lub Euro. W przypadku innych krajów Euro jest waluta handlową.

3. Jakość, koszty i terminy dostaw muszą być konkurencyjne. W przypadku niekonkurencyjnosci dostawcy Segepo-Refa ma prawo żądać od dostawcy zmian ceny i dostosowania jej do warunków cenowych na rynku.

PŁATNOŚCI

1. Walutą do zapłaty jest waluta ustalona w zamówieniu. W żadnym wypadku nie należy zmieniać waluty.

2. Minimalny termin płatności dla Segepo-Refa to 60 dni, chyba że strony ustaliły inaczej w odrębnym porozumieniu.

3. Płatności są dokonywane przelewem bankowym na bazie faktury wystawionej w 2 egzemplarzach i zawierajacej: datę, numer zamówienia, nr dowodu dostawy, dokładny adres dostawcy i Segepo-Refa oraz jej numer podatkowy dostawcy oraz Segepo-Refa.

4. Faktura powinna być dostarczona do Segepo-Refa do ostatniego dnia miesiąca w którym nastąpiła sprzedaż lub najpóźniej do piętnastego dnia kolejnego miesiąca. W przypadku niezgodności faktury (cena, termin płatności, ilość etc.) lub niezgodności dostawy (jakość, ilość, etc.) Segepo-Refa zastrzega sobie prawo do zablokowania płatności faktury do momentu wyjaśnienia i usunięcia niezgodności przez dostawcę.

5. Opóźnienie płatności nie może być przyczyną opóźnienia lub anulowania dostawy do Segepo-Refa.

PRAWO DO AUDYTU

Segepo-Refa lub uprawniony przedstawiciel Segepo-Refa, ma prawo do auditowania swoich dostawców z zakresie stosowanego sytemu jakości i procesu produkcyjnego. Żaden audit nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności za jakość wyrobów dostarczanych do Segepo-Refa.

SIŁA WYŻSZA, WYGAŚNIĘCIE KONTRAKTU, PRAWO STOSOWANE

Siła wyższa: jeśli realizacja zamówienia/kontraktu jest opóźniona z powodu wydarzenia naturalnego lub na skutek interwencji władz publicznych, wojny lub innego wydarzenia na które żadna ze stron nie ma wpływu, termin realizacji zamówienia może być zmodyfikowany pod warunkiem, że strona będąca ofiarą skutku siły wyższej poinformuje o tym druga stronę i zastosuje wszelkie możliwe środki, aby zminimalizować opóźnienia i jego skutki.

Rozwiązanie kontraktu/zamówienia: Segepo-Refa ma prawo zerwania kontraktu bez żadnej szkody dla siebie w przypadku, gdy ma miejsce wydarzenie wynikające z siły wyższej opóźniające realizację kontraktu ponad 30 dni, dostawca nie wypełnia warunków umowy i nie koryguje ich, gdy tylko jest to możliwe, dostawca ogłasza upadłość, staje się niewypłacanly, zawiera umowę ze swoimi wierzycielami, następuje likwidacja firmy.

Prawo stosowane:

Niniejsze Warunki Zakupu są zgodne z prawem polskim i wszelkie spory wynikające z zakupu produktów lub usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Segepo-Refa.

Dostawca zobowiązuje się do respektowania umów i konwencji socjalnych stosowanych na terenie Unii Europejskiej jak również do niezatrudniania osób nieletnich.

Dostawca zobowiązuje się do szanowania i przestrzegania 10 zasad Global Compact.

Dostawca zobowiązuje się wdrażać i przestrzegać zasad Zrównoważonego Rozwoju.

Konwencja Narodów Zjednoczonych dostycząca umów miedzynarodowej sprzedaży produktów podpisana w Wiedniu 1980 (CISG) nie znajduje tu zastosowania.

SEGEPO-REFA Sp zo.o., ul. Strefowa 2A – 58 160 Świebodzice POLSKA

Tel: + 48-74-641-91-70 / Fax: +48-74-641-91-90